Kodeverket

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk
TODO: Vær obs på at denne artikkelen er under arbeid.

Innhold

Prinsipper for koder

Denne artikkelen beskriver prinsipper koding av tilbudsstruktur (utdanningsprogram og programområder), fag og kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Disse kodene er et felles sett med koder for grunnopplæringen til bruk for alle hovedaktører. Prinsippene har derfor vært drøftet med fylkeskommunene v/VIGO, Nasjonal vitnemålsdatabase v/Samordna opptak, Statens lånekasse for utdanning, leverandørene av skoleadministrative program i videregående opplæring, samt Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidsgruppa som har utarbeidet kodeverket skulle opprinnelig tilfredsstille behovet hos alle disse partene, bortsett fra SSB som følger en internasjonal konvensjon for kurskoding. Dette internasjonale systemet er ikke tilpasset våre nasjonale behov. Det er derfor enighet om at SSB fortsatt følger sitt eget system og at det lages en konverteringstabell til/fra det nasjonale systemet til SSB sitt system.

Hovedprinsipper

Oppbygging

Oppbygging av koder for utdanningsprogram og programområder

Koder for utdanningsprogram og programområder (tidl. kurskoder) bygges opp av fem bokstaver og ett tall. Tallet viser hvilket nivå utdanningsprogram/programområdet ligger på: 1 for Vg1, 2 for Vg2, 3 for Vg3. De to første bokstavene indikerer utdanningsprogram, de tre neste programområde i Vg2 og Vg3 (dette tilpasses der flere programområder begynner med samme bokstav).

Det er foreløpig ikke foreslått kode for 10. årstrinn i grunnskolen, hvis det skulle vise seg å være behov for dette, ville grunnskolen eventuelt få kode 0.

Eksempel
Utdanningsprogram Programområde i Vg2 Programområde i Vg3
Studiespesialisering: ST
Realfag, Vg2 STREA2---- Realfag, Vg3 STREA3----
Formgivingsfag Vg2 STFOR2---- Formgivingsfag Vg3 STFOR3----
Musikk, dans og drama: MD
Musikk, Vg2 MDMUS1---- Musikk, Vg3 MDMUS2----
Dans, Vg2 MDDAN2---- Dans, Vg3 MDDAN3----
Drama, Vg2 MDDRA2---- Drama, Vg3 MDDRA3----
Historien om de fire strekene

I Reform 94 er tilsvarende kurs definert ved hjelp av én bokstav (for studieretningen i alfabetisk orden) pluss et løpenummer med tre siffer (f.eks I006 for VKII dans), noe som ikke gir noen indikasjon om verken kurs eller nivå.
Da Kunnskapsløftet var på trappene, meldte fylkeskommunene behov for å kode i større detalj, de forskjellige måtene de organiserer opplæringen på, og dermed inntaket av elever i VIGO. Dette behovet ble imøtekommet ved at fylkeskommunene selv, i tillegg til de offentlige kodene for programområdene, kunne definere to egne siffer i en nummerrekke fra 01 til 99.

Dette skulle ivareta fylkeskommunenes behov for ekstra fleksibilitet og erstattet fylkeskommunenes eget kodesystem i Reform 94 (8000-serien). En slapp da i tillegg å lage egne konverteringstabeller mellom departementets koder og fylkeskommunenes.

Dette er i ettertid endret, slik at man ved hjelp av de fire strekene nå har en nummerserie fra 01 til 9999.

Som vi ser av tabellen over, består programområdekodene alltid av 10 tegn. Hvis vi drister oss til å låne vi begrepsapparatet til morfologien (lingvistikk) [1], kan vi si at disse kodene består av fire morfemer, fire meningsbærende deler:

 1. to bokstaver som tilsvarer koden for tilhørende utdanningsprogram (ST for studiespesialisering, MD for Musikk, dans og drama)
 2. tre bokstaver som indikerer navnet på programområdet (REA for realfag, FOR for formgivingsfag, MUS for Musikk osv.)
 3. tallet 1, 2, 3 eller 4 som indikerer hvilket trinn programområdet ligger på (1 for Vg1, 2 for Vg2, 3 og Vg3 og 4 for Vg4 (Merk at noen fag (flyfag) har fire års opplæring, selv om Vg4 ikke er en offisiell betegnelse i Kunnskapsløftet)
 4. fire streker som er "plassholdere" for varianter.
  • Fylkeskommunene bruker disse til å legge inn ekstra informasjon for deres eget formål (f.eks at dette er et tilrettelagt programområde).
   Utdanningsdirektoratet benytter ikke dette, med unntak av statistikkavdelingen som innhenter og bruker dette statistikkformål, slik at det er delvis avtalt nasjonalt hva som kan brukes.
  • Utdanningsdirektoratet bruker de to første tankestrekene til å merke privatskoletilhørighet (Steinerskolen: de to første tankestrekene blir erstattet med RS (Rudolf Steiner)).


Eksempel på bruk av fire streker i koden for fylkeskommunene/VIGO
Utdanningsprogram Programområde Vg2
Studiespesialisering: ST Realfag med fokus på internasjonalisering, Vg2 STREA2--N-


Eksempel på bruk av fire streker i koden for Rudolf Steiner-skoler
Utdanningsprogram Programområde 2. år
Studiespesialisering: ST Sturiespesialiserende, realfag 2. år STREA2RS--

Oppbygging av koder for fag

"Opplæringsfag"
Vurderingsfag/Kompetansemålsett (Z-koder)
Koding av fag- og vitnemålsmerknader
Stubb.png Denne delen av wikisiden er dessverre kort eller mangelfull. Du kan hjelpe ved å utvide eller rette den.

Oppbygging av koder for læreplaner

...

Koding av kompetansemål

...


Stubb.png Denne delen av wikisiden er dessverre kort eller mangelfull. Du kan hjelpe ved å utvide eller rette den.
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy